Velkommen til Statens Barnehus Oslo

Statens Barnehus Oslo er en del av Oslo Politidistrikt og åpnet i september 2009. Personalet er sivilt ansatte og alle som arbeider med oppfølging og behandling har barnefaglig kompetanse.
Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet kan som en del av etterforskningen velge å gjøre avhør på barnehuset av den som kan ha vært utsatt.

Konsultasjoner under korona-epidemien

Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus, Oslo, opprettholder driften under korona-epidemien. Konsultasjonsteamet tilbyr konsultasjoner til deg som er bekymret for om barn eller unge kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. På grunn av epidemien foregår konsultasjoner på telefon og ikke ved fysisk oppmøte.

Klikk på fanen "Råd og veiledning/konsultasjonsteam" for mer informasjon.


Barnehuset er for barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en utviklingshemming eller voksne som er særlig sårbare, samt ungdom som kan ha vært utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I tillegg kan politiet gjøre avhør på barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.
Vi dekker Oslo politidistrikt som består av kommunene Asker, Bærum og Oslo.
Tanken bak barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens Barnehus Oslo.
Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.

Barnehuset tilbyr:

  • Mottagelse og tilrettelegging for de som kommer til avhør og deres følgepersoner.
  • Medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser.
  • Tverretatlig samarbeid før, under og etter avhør.
  • Vurdering av behandlingsbehov.
  • Oppfølging og behandling.
  • Støtte og veiledning til barn og pårørende.
  • Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner.
  • Fagutvikling og kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep.