Tiltakskjeden i Aust-Agder

Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge som har vært utsatt for, eller der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep og/eller vold.

1. Bekymring/mistanke
Ved bekymring og mistanke for at ett barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan alle fagområder som til daglig har ansvar for barn, henvende seg til Konsultasjonsteamet i Aust-Agder. Fagområdet Arendal dekker åtte kommuner. Videre har alle plikt til å melde bekymring i slike tilfeller til den lokale barneverntjeneste.

Konsultasjonsteamet ved mistanke om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn: fagteam Arendal Bufetat tlf. 46617900. Konsultasjonsteamet er et tverretatlig team som gir tilbud om anonym konsultasjon til alle fagområder som har ansvar for barn. Barnevernstjenesten er med på konsultasjonene. Konsultasjonsteamet består av ansatte fra fagteam Arendal-Bufetat, Sørlandet sykehus HF avdeling for barn og unges psykiske helse, Familiekontoret i Aust-Agder, og Sørlandet sykehus HF barnesenteret.

2. Avdekke
Utredningsteamet: kontaktpers.: Tone Holte tlf. 46617861.
Utredningsteamet er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, ABUP / avd. for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF barnesenteret og Bufetat. Tilbyr en tverretatlig og tverrfaglig modell for en samlet utredning av psykologiske, sosiale og medisinske forhold ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn. Det er den kommunale barneverntjenesten som søker utredning og deltar i utredningen. Det forutsetter at det ligger samtykke fra foreldre.

Sørlandet Sykehus HF, Barnesenteret gir medisinsk undersøkelse og behandling. Barnesenterets kompetanse om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn er lokalisert ved sykehuset i Kristiansand. Barneverntjenesten og Agder politidistrikt kan anmode barnesenteret om medisinsk/rettsmedisinsk undersøkelse og legeerklæring ved mistanke om vold og overgrep.

3. Behandle
Det er den kommunale barneverntjenesten eller fastlege som kan henvise til behandling. For barn og unge som får oppfølging ved Barnehusene foreligger det anmeldelse og barnet har vært til dommeravhør ved Barnehuset.

Sørlandet sykehus HF; Avdeling for barn og unges psykiske helse.
Gir behandlingstilbud til barn, unge og deres familier som er berørt av vold og seksuelle overgrep.

Familievernkontorene i Aust-Agder
Gir behandlingstilbud til familier berørt av vold og seksuelle overgrep.

Statens barnehus Kristiansand
Gir korttidsbehandling etter tilrettelagt avhør ved behov. Bidrar i videreføring til det offentlige hjelpeapparat.

Dersom du er bekymret eller kjenner til at noen opplever vold, er vitne til vold eller utsettes for seksuelle overgrep ring barnevernet i din kommune eller gå direkte til politiet.

Oversikt over kommunale barnevernstjenester finner du på:
http://www.barnevernvakt.no

Agder politidistrikt avsnitt for saker med seksuelle overgrep og grov vold mot barn under 18 år får du kontakt med ved å ringe politiets sentralbord tlf 028090

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet på tlf. 116 111.