Oppfølging og behandling

Ansatte på Statens Barnehus Sandefjord har mye kompetanse og erfaring innen psykisk helse, famileterapi og barnevern. Vi tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson underveis og i etterkant av dommeravhør. Vi kan vurdere behov for,- og tilby oppfølging eller behandling. Samarbeid med eller hjelp til å kontakte andre instanser tilbys når aktuelt.

Ansatte som arbeider med oppfølging og behandling ved Statens Barnehus Sandefjord har spisskompetanse samt lang erfaring fra feltet innen psykisk helse og barnevern. Vi kan mye om hvordan man møter mennesker i krise og hva som da er viktig.

Alle som kommer til avhør hos oss får en egen kontaktperson.

Når barnet har vært til avhør er kontaktpersonen kjent med barnets erfaringer slik de har framkommet i avhøret. De som har behov for oppfølging eller behandling og som ønsker å motta dette ved Statens Barnehus Sandefjord, får denne hjelpen umiddelbart.

Noen av barna som vurderes å trenge mer omfattende utredning og behandling kan få oppfølging eller behandling i påvente av at det lokale hjelpeapparatet er koblet inn og gir et tilbud.

Kontakten med oss kan omfatte

Samtaler med barn, ungdom, foresatte og familier

Anbefaling og hjelp til å etablere kontakt med andre tilbud lokalt

Samarbeid eller veiledning til barnevern, skoler, skolehelsetjenester og øvrig hjelpeapparat

Kontaktetablering og motiveringsarbeide for å ta imot mer omfattende eller langvarig behandling der det kan være nødvendig

Vi kan gi råd i forbindelse med henvisning til BUP og BUPA (Poliklinikk som gir psykisk helsehjelp for barn og ungdom) og bistå med å etablere kontakt og formidle informasjon