Konsultasjonsteam

Trenger du bistand i saker med mistanke eller avdekking av: • Seksuelle overgrep • Vold i nære relasjoner • Omsorgssvikt • Kjønnslemlestelse

Konsultasjonsteamet er et tilbud til offentlige ansatte som er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold,  seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller der barn og unge utfører skadelig seksualisert atferd. I konsultasjonsteam får du som rådsøker legge fram din problemstilling anonymt. Teamet vil drøfte problemstillingen og komme med faglige vurderinger og innspill, der hensikten er å øke rådsøker sin forståelse og gi råd om god og riktig håndtering av saken videre. Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i eller utviser seksuelt skadelig atferd.

Statens barnehus Hamar koordinerer et tverrfaglig og tverretatlig team som bistår ulike fagmiljøer.

I konsultasjonsteamet sitter erfarne fagpersoner fra:

Statens barnehus, politiet, barneverntjeneste, helsestasjon, krisesenter, barnemedisin/sosialpediatri, tannhelse og familievernkontor.

Kontakt med konsultasjonsteamet fås ved henvendelse til Statens Barnehus

Telefon: 62 55 62 50

Epost: statensbarnehus.hamar@politiet.no

 

Brosjyre PDF