Råd og veiledning / Konsultasjonsteam

Trenger du bistand i saker med mistanke eller avdekking av: • Seksuelle overgrep • Vold i nære relasjoner • Omsorgssvikt • Kjønnslemlestelse

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd og veiledning.

Barn og ungdom som selv har blitt utsatt kan også ringe.

Henvendelsene drøftes anonymt, og ingen trenger å oppgi sin identitet. Statens Barnehus Tromsø er tilgjengelig på telefon: 77 79 74 40, mandag til fredag kl.08:00 til 15:30.

Ansatte har lang erfaring fra fagfeltet, og god oversikt over ulike tilbud som finnes.

 

KONSULTASJONSTEAMET

Er du offentlig ansatt og arbeider med barn og unge kan du bestille tid hos konsultasjonsteamet som har møter på barnehuset annenhver uke. Barnehuset ønsker å være et lavterskeltilbud for offentlige ansatte slik at disse kan henvende seg for drøfting i saker hvor man er bekymret for at et barn eller en ungdom kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hva som ønskes drøftet kan være forskjellig, en barnehage kan f.eks være bekymret for et barn som viser en seksualisert adferd eller som snakker om at de blir slått hjemme. En kommunal barneverntjeneste kan ha en utredningssak hvor de ønsker å drøfte om saken skal anmeldes til politiet eller ikke.

Alle henvendelsene blir håndtert anonymt.

Hva er konsultasjonsteamet?
Konsultasjonsteamet skal bistå ulike fagmiljøer i Helseregion Nord i håndtering av saker der en har mistanke om eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt.
Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i, eller utviser seksuelt skadelig atferd.

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte eller ved at rådsøker stiller personlig i møtet.

Rådsøker fremlegger saken anonymisert.

Konsultasjonsteamet kan bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i eller overta ansvaret for sakene.

 
Stå ikke alene!
Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettsikkerhetsmessige grunner bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?
Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn, unge og andre særlig sårbare personer, kan kontakte konsultasjonsteamet
Privatpersoner som har mistenker at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.
Man kan også henvende seg anonymt til disse etatene.

Teamet møtes onsdager fra kl. 12:00 - 15:30 og er sammensatt av fagpersoner fra:

  • Barnemedisin
  • Tromsø kommune: Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, Skole
  • Politiet
  • SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
  • RVTS NORD (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Nord)
  • Familievernkontoret
  • ATV (Alternativ til vold)
  • Statens barnehus Tromsø

For å booke en time, kontakt:
Konsultasjonsteamet
Statens barnehus Tromsø

Telefon:    77 79 74 40 
E-post:   barnehuset.tromso@politiet.no